90 яс мереке Култаева Сийлыхан Мустафа кызына

90 яс мереке Култаева Сийлыхан Мустафа кызына
Абрам-Тоьбе авылында яшайды сыйлы, абрайлы карт анай Сыйлыхан коьп йолай тетей эм эней. Онынъ оьзи 8 бала тапкан. Сол балаларыннан 26 немереси (внуклар) тувганлар, 26 немересиннен 55 тоьбере эм йиеншер (правнуки) тувган. Баьрис косылып кардашлары сол карт тетеймен 90 аьдем болады.
Коьп йыл аьлде яшанъыз, Сыйлыхан тетемиз!
+2
Комментарии()

    Чтобы оставить комментарий или поставить «лайк», оформите подписку или войдите